Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Danmarkshistoriens første forsyningsstrategi

Regeringen har udarbejdet en forsyningsstrategi, som er den første samlede strategiske ramme for forsyning til de danske husstande og virksomheder. Forsyningsstrategien omfatter både forsyning med energi, fjernvarme, og vand samt håndtering af affald og spildevand og skal medvirke til at skabe økonomisk og samfundsmæssig værdi.

Borgere og virksomheder er afhængige af, at vores forsyningssektorer fungerer – fx når vi bruger vand, tænder lyset eller bruger internettet. Og som forbrugere er vi afhængige af, at der stilles høje krav til forsyningssikkerhed, miljøbeskyttelse og sundhed, som vi kan have tillid til bliver overholdt.

Forsyningsstrategien er til gavn for forbrugerne, virksomhederne og forsyningssektoren selv
En mere effektiv forsyningssektor vil være til gavn for forbrugerne. En gennemsnitlig dansk husholdning bruger ca. 37.000 kr. på forsyningsydelser om året, hvilket omtrent svarer til en husholdnings udgifter til fødevarer. Moderniseringen af forsyningssektoren vil sikre lave priser for husholdninger og virksomheder, fremtidssikre forsyningssektoren og gøre Danmark 5 ½ mia. kr. rigere, end vi ellers ville have været. Forsyningsstrategien vil konkret medføre en stigning i rådighedsbeløbet for en typisk LO-familie på 2.800 kr. årligt i 2025. En modernisering af forsyningssektoren skønnes at have et potentiale på 5,9 mia. kr. i 2025.

Regeringen ønsker en forsyningssektor med høj forsyningssikkerhed, høj miljøbeskyttelse, høje sundhedsstandarder, lave priser og bedre produkter gennem teknologiudvikling.

Fem hovedprincipper
Forsyningsstrategien definerer bl.a. fem hovedprincipper, der handler om, hvordan vi i Danmark får en god og ensartet regulering på tværs af forsyningsområderne:

  1. Regeringen vil konkurrenceudsætte de dele af sektoren, som ikke udgør et naturligt monopol.
  2. Regeringen vil indføre en incitamentsbaseret økonomisk regulering - baseret på indtægtsrammer, benchmarking og effektiviseringskrav – for alle de naturlige monopoler på forsyningsområdet.
  3. Regeringen vil arbejde med, hvordan der kan sikres god selskabsledelse på forsyningsområdet.
  4. Regeringen har fokus på at fastholde den høje forsyningssikkerhed.
  5. Regeringen vil have en god regulering og et effektivt og transparent tilsyn

Du kan læse hele forsyningsstrategien her: Forsyning for fremtiden - en forsyningssektor for borgere og virksomheder

Kontakt

Trine de Fine Skibsted

Specialkonsulent
Forsyningskontor 1

undefined

undefined

undefined

undefined

El-, fjernvarme- og naturgasforsyning

Forbrugerne møder i dag meget forskellige priser på elektricitet, fjernvarme og naturgas alt efter, hvor i landet man bor og hvilket netselskab, man er tilknyttet.

Prisforskellene kan til dels være begrundet i fx netselskabernes forskellige geografi. Nogle selskaber ligger i byen og har mange forbrugere per meter ledning -, andre ligger på landet, hvor der er langt mellem kunderne. En del af prisforskellen kan dog også skyldes, at der er forskel på, hvor effektivt selskaberne bliver drevet.

Ikke mulighed for at skifte leverandør
Fælles for el-, fjernvarme- og elforsyning er, at husholdninger og virksomheder ikke frit kan skifte selskab. Det skyldes, at transport af el, gas og varme er naturlige monopoler. Det vil sige, at forbrugerne helt eller delvist er tvunget til at aftage deres forsyning fra ét selskab, uanset hvor effektivt drevet det er.

Forsyning for fremtiden
Fraværet af muligheden for at til- eller fravælge en forsyningsudbyder medfører et manglende konkurrencepres på omkostningerne og kvaliteten. Det er derfor afgørende, at reguleringen tilskynder til effektiv drift og investeringer, beskytter forbrugerne mod for høje priser og samtidig sikrer hensyn til kvalitet og forsyningssikkerhed.

Regeringen lancerede derfor den 15. september 2016 sin strategi for fremtidens forsyningssektorer: Forsyning for fremtiden - en forsyningssektor for borgere og virksomheder

Vision for forsyningssektoren
Regeringen ønsker, at konkurrenceudsætte de dele af sektoren, hvor der er grundlag for at skabe effektiv konkurrence. Det skal sikre lave priser for forbrugerne.

Hvor der ikke kan skabes effektiv konkurrence, vil regeringen sikre lave priser ved at underlægge forsyningsselskaberne en ensartet, incitamentsbaseret økonomisk regulering.

Regeringen vil desuden sikre rammer for god selskabsledelse, så selskaberne drives så effektivt som muligt, og sikre et stærkt, effektivt tilsyn, der varetager forbrugernes interesser ved at stille krav til selskaberne om effektivisering og prisreduktioner.

Dette skal ske indenfor en ramme, hvor man fastholder en høj forsyningssikkerhed og gode miljøstandarder.

El og gas går foran
El- og gassektoren er på mange måder et eksempel på, at konkurrenceudsættelse og indførelse af incitamentsbaseret økonomisk regulering kan medføre en hensigtsmæssig strukturudvikling.

En incitamentsbaseret økonomisk regulering indebærer bl.a., at:

  • Der lægges et loft over tarifferne gennem en indtægtsramme. Via et effektiviseringskrav sænkes loftet og dermed priserne løbende.
  • Selskaberne kan i en kort periode beholde et overskud, hvis de er bedre end deres pålagte effektiviseringskrav. Herefter sænkes rammen med udgangspunkt i selskabernes reelle omkostninger, hvormed forbrugerpriserne falder.

Reguleringen på el- og gasområdet har allerede medført, at sektorerne i dag er mere effektive end tidligere.

Relaterede emner