Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Ny energiteknologi

Danmark er et pionerland for udvikling af vedvarende energiteknologier. Med klimaaftalen fra 2015 har hele verden forpligtet sig til grøn omstilling, og det betyder, at markedet for energiteknologi vokser.

Det Internationale Energiagentur (IEA) har beregnet, at der frem mod 2030 skal investeres 13.500 mia. US dollars for at indfri målene i klimaaftalen. Det skaber nye markeder for ny dansk energiteknologi.

I forbindelse med COP21 i Paris i 2015 tilsluttede Danmark sig præsident Obamas globale initiativ ”Mission Innovation”, hvor 20 lande og EU-Kommissionen er gået sammen om at øge midlerne til energiforskning og udvikling af fremtidens rene energiteknologier. Landenes ambition er at fordoble de offentlige midler til forskning i rene energiteknologier over en femårig periode frem mod 2020.

For Danmarks vedkommende betyder initiativet, at regeringen vil arbejde for at styrke energiforskningen ved at afsætte i alt 580 mio. kr. i 2020, der hovedsageligt vil blive udmøntet gennem Energiteknologisk Udvikling og Demonstrationsprogram (EUDP).

EUDP har siden 2007 bidraget til nye innovative teknologier, øget eksport og skabt nye arbejdspladser. Seneste evaluering fra COWI viser, at for hver krone, EUDP giver i tilskud, skabes der 2,7 kroner i meromsætning hos virksomhederne, der har projekter i demonstrationsfasen. .

Ny teknologi skaber jobs

undefined

Ny teknologi skaber eksport

undefined

Støtte til udvikling betaler sig

undefined

Ballard Europe

CSP Aalborg

EUDP

EUDP har til formål at understøtte de energipolitiske målsætninger og fremme udviklingen af erhvervspotentialer til gavn for vækst og beskæftigelse. EUDP har indtil nu støttet over 600 danske energiteknologiske projekter med op mod 3 mia. kr. Heraf er der i øjeblikket ca. 400 igangværende projekter med et samlet tilsagnsbeløb på ca. 2 mia. kr. (ud af et samlet totalbudget på op mod 4 mia. kr.). Fra 2015 til 2016 blev bevillingen til EUDP reduceret fra ca. 400 mio. kr. til ca. 180 mio. kr.


Effekter af EUDP-indsatsen, jf. 2015-evalueringen:

  • Der er skabt en øget meromsætning i de deltagende virksomheder, som kan relateres til de udviklede teknologier og ydelser (2,73 mio. kr. pr. tilskudsmillion).
  • Der er skabt en øget eksport, som kan henføres til de teknologier og ydelser, der er udviklet i projekterne (1,95 mio. kr. pr. tilskudsmillion). Opgjort på baggrund af en undersøgelse af 33 afsluttede demonstrationsprojekter i 2015-evalueringen.
  • Der er skabt jobs, som kan henføres til de teknologier og ydelser, der er udviklet i projekterne. Der er tale om en direkte beskæftigelseseffekt (1,02 jobs pr. tilskudsmillion).
  • Der er udviklet ny eller forbedret teknologi i form af et nyt produkt eller en ny proces i hovedparten af projekterne (85 % af projekterne opgjort på baggrund af 118 projekter). 

Læs COWIs evalueringsrapport

Opgørelser af patenter (fra 2013) inden for energiteknologi viser, at Danmark ligger langt over niveauet for EU-28, USA, Japan og Sydkorea. I absolutte tal ligger Danmark globalt nr. 13. På vind, biobrændstoffer, brændselsceller, varmegenvinding og varmepumper, ligger Danmark globalt i top 10. På Smart Grid, energilagringsteknologi, teknologier til energieffektive bygninger, varmevekslere og Carbon Capture and Storage (CCS) ligger Danmark i top 15.

Læs mere om EUDP

Mission Innovation

Regeringen traf i efteråret 2015 en vigtig beslutning om, at Danmark skal deltage i det internationale initiativ Mission Innovation. Statsministeren, præsident Obama og 18 andre stats- og regeringschefer lancerede initiativet på COP21.

Mission Innovation har til formål at accelerere og billiggøre den grønne omstilling ved at investere målrettet i forskning og udvikling af rene energiteknologier. Det skal ske ved, at deltagerlandene fordobler de offentlige midler til forskning i rene energiteknologier frem mod 2020.

Danmark har forpligtiget sig til at arbejde for, at der i 2020 bliver afsat 580 mio. kr. til forskning i rene energiteknologier. Niveauet er lagt ud fra et gennemsnit af midlerne til EUDP i 2015 og 2016. Midlerne skal hovedsageligt udmøntes gennem Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Breakthrough Energy Coalition

Mission Innovation er tæt koblet til privatsektorinitiativet Breakthrough Energy Coalition. Her vil 28 af verdens mest toneangivende investorer, som fx Bill Gates, skyde milliarder af dollars i forskning og udvikling af rene energiteknologier.

Bidragene fra erhvervsmastodonterne vil skabe nye muligheder for forskere og virksomheder i de lande, der er med i Mission Innovation – og det er kun virksomheder fra de lande, som er med i initiativet, der vil kunne få adgang til midlerne.

 

Læs mere om Mission Innovation  

 

Om dansk innovation og eksport af energiteknologi

 

  • Danmark har de sidste 15 år eksporteret mere og mere energiteknologi. Den samlede danske eksport af energiteknologi var i 2015 på 71,4 milliarder kroner. 

  • Danmark har siden 2005 været europamester i eksport af energiteknologi målt på energiteknologiens andel af den samlede vareeksport, der udgjorde 11 procent i 2015. Nr. 2 er Finland med cirka 9 procent.

  • Danmark er også europamester målt i eksport af energiteknologi pr. indbygger med en eksport på ca. 1.700 Euro pr. indbygger i 2015. Luxembourg er nr. 2 med ca. 1.400 Euro pr. indbygger. 

  • Tyskland er langt den største aftager af danske energiteknologi. Herefter kommer USA, Storbritannien og Sverige, mens Kina ligger på en femteplads

  • Det Internationale Energiagentur (IEA) har beregnet, at der frem mod 2030 skal investeres 13.500 mia. US dollars for at indfri målene i den globale klimaaftale fra Paris.

  • Dansk Industri har beregnet, at eksporten af dansk energiteknologi til markeder som EU, USA, Mexico og Kina vil kunne fordobles fra ca. 60 mia. kr. i 2014 til ca. 120 mia. kr. i 2030 som følge af aftalen.

 

Den seneste opgørelse over Danmarks eksport af energiteknologi er fra 2015.

Læs mere her

Relaterede emner