Spørgsmål og svar om Smart energi-puljen

Skal ansøgeren udfylde de lidt mørkere ”kasser” i ansøgningsskemaet - eller kan man lave et nyt Word-dokument med de samme overskrifter, som I jeres materiale?

Svar:

Ansøgningsskemaet skal benyttes, og ”kasserne” efter hvert spørgsmål skal udfyldes, undtagen ved spørgsmål ”B. Overholdelse af de minimis-regler”, hvor ansøger skal udfylde og vedlægge skemaet ”Erklæring om støtte under ’de minimis-forordningen’”.

Se erklæring om støtte under de minimis forordningen 

 

Kan et universitet deltage i en ansøgning og få del i puljen?

Svar:

Hvis en forskningsinstitution alene bedriver offentlig almennyttig forskning, kan der ansøges under puljen for smart energi. Da en forskningsinstitution i dette tilfælde ikke udgør en virksomhed, vil en ansøgning i et sådan tilfælde ikke ryge ind under EU’s statsstøtteregler og skal dermed ikke leve op til de minimis forordningen. Der gøres opmærksom på, at der ikke kan ydes tilskud til ansøgninger uden udfyldt de minimis-erklæring (også selv om ansøger ikke har modtaget de minimis-støtte eller ansøger ikke efter statsstøttereglerne er at betragte som en virksomhed).

En række forskningsinstitutioner udøver både almindelig forskning og økonomisk aktivitet, hvor der afsættes forskningsydelser m.v. på et marked (til virksomheder eller andre) eller udøves forskningsaktiviteter på vegne af virksomheder, eller hvor der opnås IP-rettigheder (der har en værdi, som senere kan kapitaliseres og anvendes i en virksomhed), eller hvor FOU institutionen selv anvender resultaterne i egen virksomhed. I disse tilfælde vil forskningsinstitutionen falde ind under de minimis-forordningens bestemmelser.

Det betyder overordnet, at den enkelte forskningsinstitution maksimalt kan modtage op til 200.000 EURO i støtte over 3 regnskabsår, ligesom der skal iagttages en række formalia: Myndigheden skal føre kontrol dvs. forudgående indhente en deminimis erklæring fra forskningsinstitutionen angående den eventuelle deminimis ”støtte” der allerede er tildelt indenfor de seneste 3 regnskabsår, og det skal fremgå tydeligt af tilsagnsskrivelsen, at nu får forskningsinstitutionen deminimis støtte, og loftet skal respekteres jf. erklæring om støtte under de minimis forordningen.

Se erklæring om støtte under de minimis forordningen

 

Hvor mange projekter forventer I, at puljen skal støtte pr. år?

Svar:

Der er ikke på forhånd fastlagt et antal projektet, som skal modtage støtte i hhv. 2017 og 2018.

 

Er det muligt at søge midler fra Smart energi-puljen til medfinansiering af andre projekter, eller kræver I selvstændige projekter og initiativer for midlerne?

Svar:

Der kan ansøges om medfinansiering af andre projekter. Ansøger skal dog være opmærksom på, at de minimis-forordningens regler om kumulation og anden støtte i så fald også vil omfatte de andre projekter. Dette kan have betydning for, hvorvidt der kan ydes støtte til projektet og/eller ansøgeren. Yderligere gøres opmærksom på smart energi bekendtgørelsens § 3, stk. 5 samt § 9, stk. 2.

 

Skal der altid udfyldes en ”de minimis-erklæring”? 

Svar:

Ansøgningen skal vedlægges en erklæring om overholdelse af kommissionens regler for de minimis-støtte, også selv om en ansøger ikke har modtaget de minimis-støtte i de 3 seneste år eller ansøger ikke efter statsstøttereglerne er at betragte som en virksomhed. Der kan ikke ydes tilskud til ansøgninger uden udfyldt de minimis-erklæring

 

Smart energi-puljen 2017-2018